Strona Projektu

 • Drukuj

„Kreatywnie i interaktywnie”

 

 

Tytuł projektu: „Kreatywnie i interaktywnie”

Wnioskodawca: Gmina Słupno

Realizator projektu:   

 • Szkoła Podstawowa im. Arcybiskupa Nowowiejskiego w Słupnie
 • Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
 • Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu

 Okres realizacji projektu: od 01.09.2019r. do 30.06.2021r.

Wartość ogółem: 884 502,11 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie):840 198,11 zł

 

Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działania 10.1 Edukacja Ogólna i Przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Krótki opis projektu: 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w 3 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno realizujących kształcenie ogólne poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 U (141 dz, 138 ch), w tym 125 U (60dz, 65ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz programy doskonalące kompetencje 25 N, w tym 18 Kobiet (K).

 

W ramach projektu nastąpi wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej SP, w tym zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych/matematycznych.

Planowane działania:

 • doposażenie trzech szkół podstawowych z terenu gminy Słupno w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w dwóch szkołach,
 • program doskonalenia umiejętności i kompetencji  nauczycieli z trzech szkół podstawowych,
 • program kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności u  uczniów z terenu gminy Słupno, w tym: 
 • zajęcia rozwijające/ koła zainteresowań z języka obcego przy wykorzystaniu TIK
 • zajęcia rozwijające/koła zainteresowań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przy wykorzystaniu TIK,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przy wykorzystaniu TIK,
 • zajęcia rozwijające/koła zainteresowań z kompetencji informatycznych,
 • warsztaty ukierunkowane na rozwój 6 umiejętności uniwersalnych, tj. przedsiębiorczości, uczenia się, rozwiązywania problemów, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia,
 • zajęcia pozaszkolne w postaci wyjazdów edukacyjnych.
 • program dla 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakładane rezultaty:

 • 279 uczniów po zakończeniu projektu podniesie swoje kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, językowych, technologii informatyczno-komunikacyjnej;
 • 279 uczniów po zakończeniu projektu podniesie umiejętności uniwersalne w zakresie przedsiębiorczości, uczenia się, rozwiązywania problemów, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia;
 • 125 po ukończeniu projektu zminimalizuje braki edukacyjne oraz deficyty i trudności edukacyjne;
 • 25 nauczycieli po ukończeniu programu nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania i włączania narzędzi TIK w nauczaniu, metod i form sprzyjających kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych, w tym nauczania eksperymentalnego, posiadania odpowiednich pomocy dydaktycznych do stworzenia uczniom dogodnych warunków uczenia się, zmiana realizacji zajęć;
 • trzy szkoły z terenu gminy Słupno zostaną doposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy wykorzystywany podczas zajęć.

 

Biuro Projektu:

Urząd Gminy w Słupnie (pok. 19B), 

Ul. Miszewska 8A

09-472 Słupno

tel.24 267-95-88